Milé mamičky a oteckovia

Postaráme sa o Vaše ratolesti, kým ste Vy pracovne vyťažení - v občianskom združení CHROBÁČIKY - rodinného typu v tichom prostredí. Jasličky aj materská škola.

Pre súrodenca 10%, prinesenie kamaráta 10% zľava pre vás.
U nás je možné uplatniť si príspevok na ÚPSVaR vo výške 230,- eur na každý mesiac podľa zákona č.561/2008z.z


Prečo dať dieťatko práve k nám?

poskytujeme výchovno-vzdelávacie služby pre deti od 3 mesiacov do 6 rokov
podporujeme vývoj telesného, hudobného a výtvarného cítenia detí, pracovnú a rozumovú výchovu
vytvárame celodenný program zameraný na vybudovanie základných hygienických a stravovacích návykov
ponúkame vyváženú celodennú stravu (raňajky, desiata, obed, olovrant), s dostatkom čerstvého ovocia a zeleniny a
dodržiavanie pitného režimu
ďalej ponúkame individuálne stravovacie potreby, zabezpečujeme aj špeciálnu stravu pre deti s potravinovými alergiami
pravidelné cvičenie s bábätkami
časté predstavenia bábkového divadielka, narodeninové oslavy, príležitostné podujatia ako je Deň matiek, Mikuláš či karneval
a na konci roka DVD s fotografiami detí zo všetkých akcií
individuálny a odborný prístup
sídlime v rodinnom dome s peknou záhradou a veľkým pieskoviskom
jasličky sú v prevádzke celoročne, postaráme sa o deti aj počas prázdnin

Ako je to s dochádzkou?

Môžete si vybrať, či bude dieťa do zariadenia dochádzať 1 alebo 5 dní v týždni. Pri „nováčikoch“ dochádzku prispôsobujeme, aby si deti mohli na jasle bez stresu zvyknúť.
 Náš denný program

Samozrejme denný režim nie je striktný, na prvom mieste
sú pre nás Vaše ratolesti a individuálny prístup
k potrebám a náladám detí
Otvárame
o 6:00
Raňajky
8:30 - 9:00
Poobedný
odpočinok
12:30 - 14:30
Otvorení
sme do
18:00
Desiata
10:00 - 10:15
Obed
11:30 - 12:00
Olovrant
o 15:00
 
 

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevkom na starostlivosť o dieťa si vie rodič pokryť až 70% nákladov na jasličky. Príspevok na starostlivosť o dieťa je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Právny predpis:
zákon Č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba:
jeden z rodičov dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.

Podmienky nároku:
vykonávanie zárobkovej činnosti, štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole, poskytovanie starostlivosti dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky. Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.

Výška dávky:
príspevok za kalendárny mesiac je v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 230 eura, alebo v sume 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ starostlivosti o dieťa.

Zánik nároku:
nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Registrácia a podmienky:
úhrada školného je vždy na mesiac dopredu
rezervácia miesta je zabezpečená odovzdaním prihlášky a uhradením registračného poplatku vo výške 35 EUR
obedy sa platia vždy nasledujúci mesiac za predchádzajúci, podľa skutočného počtu dní dochádzky dieťaťa


Dôležité dokumenty na stiahnutie:
STANOVY OZ CHROBÁČIKY
DOHODA O STAROSTLIVOSTI CHROBÁČIKY
Tlačivo na poukázanie 2% z dane
 

Cenník

jasle
260 EUR
škôlka
150 EUR
1 deň
15 EUR
1 hodina
3 EURÁ
strava
2.50 EUR
na deň
strava
2.50 EUR
na deň
strava
2.50 EUR
na deň
 

Chceli by ste prihlásiť vaše dieťatko k nám ?

VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU